ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρεία ITeQ Α.Ε. παρέχει υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης ψηφιακής σήμανσης οθονών σε όλα τα φαρμακεία της Ελλάδας και αναλαμβάνει την ενημέρωση και την εκπαίδευση των πελατών των φαρμακείων μέσω σύγχρονων νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής που χρησιμοποιεί.

Το αντικείμενο του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας το οποίο εφαρμόζεται στην ITeQ Α.Ε. είναι: «Εγκατάσταση & Συντήρηση Ψηφιακών Οθονών, Παροχή Υπηρεσιών Marketing, Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Ιστοσελίδας» και είναι εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ΙSO 9001:2015.

Ο στόχος της «ITEQ Α.Ε.» είναι η παροχή στους πελάτες της ολοκληρωμένων λύσεων Μάρκετινγκ & Ψηφιακής Προβολής.

Για το λόγο αυτό η ITeQ Α.Ε. εγκατέστησε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που είναι σύμφωνο με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 και δεσμεύεται στην τήρηση συγκεκριμένων διεργασιών που αφορούν:

1.            Τη λειτουργία της επιχείρησης

2.            Τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των πληροφοριών που επεξεργάζονται, διακινούνται, τηρούνται με ηλεκτρονικά ή φυσικά μέσα από το προσωπικό και τα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας

3.            Τον εντοπισμό των αναγκών της αγοράς,

4.            Την εξασφάλιση των πλέον σύγχρονων και τεχνολογικά άρτιων μέσων για την ψηφιακή προβολή των φαρμακείων,

5.            Την προστασία της επένδυσης της εταιρείας σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών

6.            Τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού,

7.            Τη παρακολούθηση της ροής των υπηρεσιών που παρέχει και την ελαχιστοποίηση των παραπόνων των πελατών της

8.            Τη συνεχή & ουσιαστική επικοινωνία με τους πελάτες της για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ελαχιστοποίηση των παραπόνων τους.

9.            Την τήρηση της νομοθεσίας που άπτονται

10.          Την ικανοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών και τις απαιτήσεις αυτών

Στόχος της πελατοκεντρικής αντίληψης και φιλοσοφίας της εταιρείας είναι η τήρηση ενός διαρκούς ανοικτού καναλιού με τους πελάτες, που να εξασφαλίζει τόσο τη λήψη όλων των μηνυμάτων θετικών και αρνητικών για τις υπηρεσίες της όσο και την ποιοτική και πλήρη ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων των πελατών της. 

Η συμβολή των συνεργατών και των πελατών, αναφορικά με την ποιότητα, είναι απαραίτητη και αναγνωρίζεται ότι η ικανοποίηση και η βελτίωση των στόχων που έχουν τεθεί μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συνεχή προσπάθεια και τη διαρκή βελτίωση του ίδιου του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας.

Είναι σημαντικό για την ITeQ Α.Ε. να διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους για την υποστήριξη του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας και να εξασφαλίζει τις απαραίτητες γνώσεις στο προσωπικό της, αξιοποιώντας τις δεξιότητες και τις ικανότητες του. Παρακινεί και υποστηρίζει την επικοινωνία, τη συμμετοχή και τη δημιουργικότητα γιατί η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και η επιτυχής λειτουργία της εταιρίας βασίζεται στους ανθρώπους της.

Η ITeQ Α.Ε. προσπαθεί διαρκώς να βελτιώνει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της και δραστηριοτήτων της, πραγματοποιώντας μέτρηση ικανοποίησης πελατών έτσι ώστε να  λαμβάνει συνεχή ανατροφοδότηση από αυτούς προκειμένου να βελτιστοποιεί το Σύστημα, προβαίνοντας στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες ή σε ενέργειες βελτίωσης.   

Η Διοίκηση: